Saturday, December 1, 2012

திருநாவுக்கரசர் தேவாரம்தமிழ் முதலாமாண்டு – இரண்டாம் பருவம்
திருநாவுக்கரசர் தேவாரம் – நான்காம் திருமுறை
நமச்சிவாயத் திருப்பதிகம் -10 பாடல்கள்

பாடல் எண் : 1
சொற்றுணை வேதியன் சோதி வானவன்
பொற்றுணைத் திருந்தடி பொருந்தக் கைதொழக்
கற்றுணைப் பூட்டியோர் கடலிற் பாய்ச்சினும்
நற்றுணை யாவது நமச்சி வாயவே.

பொழிப்புரை :
வேதமான வாசகத்திற்கு நிகரான வாக்கியப் பொருளாக உள்ளவனாய்ப் பரஞ்சோதியாகிய அழியாத வீட்டுலகினனாய் உள்ள எம்பெருமானுடைய , பொலிவுடைய , தமக்குத்தாமே இணையான சேவடிகளை உள்ளம் பொருந்தக் கைதொழுதலால் கல்லைத் துணையாகச் சேர்த்து அதனோடு இணைத்துக் கடலில் தள்ளிவிட்டாலும் எம்பெருமானுடைய திருவைந்தெழுத்தே நமக்குப் பெரிய துணையாகும் .

குறிப்புரை :
சொல் துணை வேதியன் - சொல்லளவான வேத முதல்வன் . வேதம் ( வாசகம் ) சொல்வடிவாகத்தான் அச்சொல்லின் ( வாச்சியப் ) பொருள் வடிவானவன் என்க . சோதி - பரஞ்சோதி . வானவன் - அழியாத வீட்டுலகினன் . பொன் துணை திருந்து அடி - பொன்னடி , துணையடி , திருந்தடி எனப் பொலிவும் இணையும் செம்மையும் கொள்க . அடி பொருந்தக் கைதொழலாவது உள்ளத்தை அடியும் அடியை உள்ளமும் பற்றக் கொண்டு , கை குவித்து வணங்குதல் . கையொன்று செய்யக் கருத்தொன்று எண்ணலாகாது . கல்துணைப் பூட்டி - கல்லைத் துணையாகப் பூணச்செய்து . கல்லொடு கட்டி என்றபடி . கடலிற் பாய்ச்சினும் கை அடிதொழ நற்றுணையாவது திருவைந்தெழுத்து . கடலிற் பாய்ச்சிய மெய்ம்மை , ` கல்லினோ டெனைப் பூட்டி அமண்கையர் , ஒல்லை நீர்புக நூக்க என் வாக்கினால் , நெல்லு நீள்வயல் நீலக்குடியரன் , நல்ல நாமம் நவிற்றி உய்ந்தேன் நன்றே ` என்றுள்ள வாய்மையால் உண்மையாதல் உணர்க . இருவினையாகிய பாசத்தால் , மூன்று மலமாகிய கல்லொடு கட்டியிருத்தலின் , மாறி மாறி வருகின்ற பிறவிப் பெருங்கடலில் வீழ்கின்ற அறிவிலுயிர்களும் பேரின்பக் கரை ஏறிட அருளும் அத்தகைய பேராற்றல் உடைய திருவைந்தெழுத்து , உணர்வுருவான நாவுக்கரசரை மிகச் சிறிய இவ்வுவர்க் கடலில் ஒரு கல்லின்மேல் ஏந்திக் கரையேற்றிடலை உரைத்தல் வேண்டுமோ ? ` இருவினைப் பாசம் மும்மலக்கல் ஆர்த்தலின் வருபவக் கடலில் வீழ் மாக்கள் ஏறிட அருளும் மெய்யஞ்செழுத்து அரசை இக்கடல் ஒருகல்மேல் ஏற்றிடல் உரைக்க வேண்டுமோ ` ( தி .12 பெரியபுராணம் . 1394). திருவைந்தெழுத்து இருவினைக் கயிற்றால் மலங்களாகிய மூன்று கல்லொடு கட்டி வீழ்த்தப் பெற்ற அஞ்ஞானியரைப் பவசாகரத்தினின்று முத்திக் கரையிலேற்றும் ஆற்றல் வாய்ந்தது . அப் பிறவிப் பெருங்கடலிலே மூன்று கல்மேல் ஏறிய அஞ்ஞானத்தரையும் முத்திக் கரை ஏற்ற வல்ல மெய்யெழுத்து , மெய்ஞ்ஞானத்தரசை இச்சிறு கடலிலே ஒரு கல்லின் மேல் ஏற்றி யிடலைச் சொல்லாதே அறியலாம் . ஒரு கல் முக்கல் என்னும் நயம் அறியாமல் , ` இருவினைப் பாசமும் ` எனப் பிரித்துப் பொருந்தா உரை யெழுதியிருத்தல் சேக்கிழார் திருவுள்ளத்துக்கு ஏலாது . ` நற்றுணை ` என்பதற்கு ` நற்றாள் ` என்றதற்குப் பரிமேலழகர் உரைத்ததுரைத்துக் கொள்க . ( தி .7 ப .35 பா .8.) ( பேரூர்ப் . நிருத்தப்படலம் - 74).

பாடல் எண் : 2
பூவினுக் கருங்கலம் பொங்கு தாமரை
ஆவினுக் கருங்கல மரனஞ் சாடுதல்
கோவினுக் கருங்கலங் கோட்ட மில்லது
நாவினுக் கருங்கல நமச்சி வாயவே.

பொழிப்புரை :
பூக்களுக்குள் விலைமதிப்பரிய ஆபரணம் இதழ்கள் மிக்க தாமரையாகும் . பசுக்களுக்கு விலைமதிப்பற்ற ஆபரணம் சிவபெருமான் அபிடேகத்துக்குப் பஞ்சகவ்வியம் உதவுதல் . அரசனுக்கு விலைமதிப்பற்ற ஆபரணம் செங்கோல் வளையாமல் ஆட்சி செய்வதாம் . நாவினுக்கு விலைமதிப்பற்ற ஆபரணம் திருவைந்தெழுத்தேயாகும் .

குறிப்புரை :
அருங்கலம் ( தி .4 ப .11 பா .5) விலைமதிப்பரிய ஆபரணம் , பூக்களுக்குத் தாமரையும் , ஆக்களுக்கு அரன் ஆடும் ஐந்தும் , ( பஞ்சகவ்வியமும் ) கோக்களுக்குக் கோட்டமில்லாமையாகிய செப்பமும் , நாக்களுக்குத் திருவைந்தெழுத்தும் பெறற்கரிய பூணாகும் . ஆகவே , பூக்களுள் தாமரையும் , ஆக்களுள் அரன் ஆடும் அஞ்சினையும் அளிக்கும் ஆவும் , கோக்களுள் கோட்டமில்லாத செங்கோல் வேந்தும் போல நாக்களுள் நமச்சிவாய என்னும் நாவே நன்னா என்றவாறாம் . தாமரை பிற மலர்கட்கும் , அரன் ஆடும் ஐந்தும் ஆவிற்கும் , வளைவிலியாம் பெருமை மன்னற்கும் அருங்கலமாதல் போல , நாக்கிற்கு நமச்சிவாய மந்திரமே அருங்கலம் என்றலும் பொருந்தும் . கோட்டம் - வளைவு , சலம் ` வளைவிலியாய் எல்லார்க்கும் அருள் செய்வானை ... திருவாலவாய்ச் சிவனடியே சிந்திக்கப் பெற்றே னானே ` ( திருத்தாண்டகம் .) பின்னர்ச் ` சலமிலன் ` என்றலும் உணர்க .

பாடல் எண் : 3
விண்ணுற வடுக்கிய விறகின் வெவ்வழல்
உண்ணிய புகிலவை யொன்று மில்லையாம்
பண்ணிய வுலகினிற் பயின்ற பாவத்தை
நண்ணிநின் றறுப்பது நமச்சி வாயவே.

பொழிப்புரை :
வானளாவ அடுக்கிய விறகிலே கொடிய நெருப்பு அவற்றை உண்பதற்கு உள்ளே புகுந்தால் விறகினுள் ஒன்றும் மீதியிராது எல்லாம் சாம்பலாகும் . இறைவனால் படைக்கப்பட்ட உலகில் மக்கள் பலகாலும் பழகிச் செய்த பாவத்தை நெருங்கி நின்று போக்குவது திருவைந்தெழுத்தேயாகும் .

குறிப்புரை :
` விண் உற அடுக்கிய விறகு ` என்றதால் , அடுக்கிய அவ்விறகின் மிகுதியையும் , ` வெவ்வழல் உண்ணிய ( விறகு அடுக்கிற் ) புகில் அவை (- அவ்விறகுகள் ) ஒன்றும் இல்லையாம் என்றதால் , தீச்சிறிதாயினும் எல்லா விறகுகளையும் எரித்தொழிக்கும் பெருவன்மையுடைமையையும் உணர்த்தி உவமம் ஆக்கினார் . பலவுலகிற் பலபிறவியிற் பண்ணிப்பண்ணிப் பயின்ற பாவங்களை யெல்லாம் பொருந்தி நின்று அவை அற்றொழிய ஒழிக்கவல்லது திருவைந்தெழுத்து . இது பொருள் ( உவமேயம் ). விண்ணுற அடுக்கிய விறகு போல்வது பண்ணிய உலகினிற் பயின்ற பாவம் . அவ்விறகின் வெவ்வழல் உண்ணிய புகில் அவை ஒன்றும் இல்லையாதல் போல்வது திருவைந்தெழுத்து அப் பாவத்தை நண்ணி நின்று அறுக்கப் பாவம் முற்றும் அற்றொழிதல் . விறகு x பாவம் . அழல் x அஞ்செழுத்து . உண்ணிய புகில் :- சிவஞானபோதக் காப்புரையில் \'\' அருளிய என்பது செய்யிய என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம் . ` உண்ணிய புகில் ` என்றாற்போல \'\' என்றுள்ளதுணர்க . பண்ணியவுலகு - செய் வினைக்குத்தக அமைத்த புவனம் . ` பண்ணிய சாத்திரப் பேய்கள் ` என்புழிப் போல மாயாகாரியம் என்றதாம் .

பாடல் எண் : 4
இடுக்கண்பட் டிருக்கினு மிரந்தி யாரையும்
விடுக்கிற் பிரானென்று வினவுவோ மல்லோம்
அடுக்கற்கீழ்க் கிடக்கினு மருளி னாமுற்ற
நடுக்கத்தைக் கெடுப்பது நமச்சி வாயவே.
பொழிப்புரை :
எவ்வளவு வறுமைத் துன்பத்தால் நலிவுறினும் எம்பெருமானை விடுத்து வேறுயாரையும் இரந்து ` என் துன்பத்தைப் போக்கினால் நீ எம்பிரானே ` என்று கூறித் துயரத்தைப் போக்கு எனக் கேட்போம் அல்லோம் . மலையின் அடியில் அகப்பட்டுக் கிடந்தாலும் அருளினால் நமக்கு ஏற்படும் நடுக்கத்தை நீக்குவது திருவைந்தெழுத்தேயாகும் .

குறிப்புரை :
அடுக்கல் - மலை . இராவணனைப்போல ஒரு மலைக் கீழ் அகப்பட்டுத் துன்புற்றுக் கிடந்தாலும் , நாம் அடைந்த இறப்பச் சத்தாலான மெய்ந்நடுக்கத்தைக் கெடுத்துக் காப்பது திருவஞ்செழுத்து . ` அந் நமச்சிவாயம் சொல்ல வல்லோம் நாவால் ` அதனால் , ` அஞ்சுவது யாதொன்றும் இல்லை ` ` இடுக்கண் பட்டு இருக்கினும் . சிவபெருமான் திருவடிக்கே பதித்த நெஞ்சுடைமையின் நீங்கி யாரையும் இரந்து என் துன்பத்தை விடுக்கின் நீ பிரானே என்று கூறி நீக்கு எனக் கேட்போம் அல்லோம் . அண்டர் வாழ்வும் அமரர் இருக்கையும் கண்டு வீற்றிருக்கும் கருத்து ஒன்றும் இலோம் . நாம் உற்ற நடுக்கத்தை அருளின் கெடுப்பது . திருவைந்தெழுத்து .

பாடல் எண் : 5
வெந்தநீ றருங்கலம் விரதி கட்கெலாம்
அந்தணர்க் கருங்கல மருமறை யாறங்கம்
திங்களுக் கருங்கலந் திகழு நீண்முடி
நங்களுக் கருங்கல நமச்சி வாயவே.

பொழிப்புரை :
விரதத்தை மேற்கொண்ட சான்றோர்களுக்குத் திருநீறு சிறந்த அணியாகும் . நான்மறை ஆறங்கம் ஓதுதல் அந்தணர்களுக்குச் சிறந்த அணியாகும் . பிறைக்குச் சிவபெருமானுடைய அழகிய சடை சிறந்த அணியாகும் . எம்மைப் போன்ற அடியார்களுக்குச் சிறந்த அணி திருவைந்தெழுத்தேயாகும் .

குறிப்புரை :
விரதிகள் - விரதத்தை மேற்கொண்டவர்கள் . ` விரதங்களாவன இன்ன அறம் செய்வல் எனவும் இன்ன மறம் ( பாவம் ) ஒழிவல் எனவும் தம் ஆற்றலுக்கு ஏற்ப வரைந்து கொள்வன .` ( திருக்குறள் , துறவறவியலின் தொடக்கம் , பரிமேலழகருரை ) அவ்விரதங்கள் , வினைமாசு தீர்ந்து அகக் கருவிகள் தூயன ஆதற்பொருளனவாய்க் காக்கப்படுவன , விரதங்களால் உள்ளம் முதலிய உட்கருவிகள் தூயன ஆயவழி உணர்வு தோன்றும் . அவ்வுணர்வு மெய்யுணர்வு . அவ்வுணர்வால் உணரப்பெற்றது மெய்ப்பொருள் . அப்பொருளை மறவாது நினைப்பூட்டுவது திருவெண்ணீறு . அதனால் , விரதிகட்கெல்லாம் திருவெண்ணீறு அருங்கலம் ஆயிற்று . திருநீறணிந்த விரதிகளைக் கண்ட நல்வினை , யாவர்க்கும் மெய்ப்பொருளை நினைப்பிக்கும் அருட்பொருள் ஆதலின் , அதனினும் அருங்கலம் பிறிதில்லை . ` பராவணம் ஆவது நீறு ` ஆதலின் , அதுவே வண்ணம் நிறைந்த அருங்கலம் . அந்தணர்க்கு அருமறைகளும் ஆறங்கங்களும் அருங்கலம் . பிறைக்கு இறைவன் திருமுடி அருங்கலம் . முடிக்குப் பிறை கலம் என்னாமை அறிக . சைவர் எல்லோரையும் உளப்படுத்தி நங்களுக்கு நமச்சிவாய மந்திரம் அருங்கலம் என்றருளியது உளங்கொளத் தக்கது . ` சைவ பூடணம் ` எனப்படும் திருநீறும் கண்டிகையும் புறத்தருங்கலம் . திருவைத்தெழுத்து நாவினுக்கும் அகத்தினுக்கும் உயிர்க்கும் உணர்விற்கும் உரிய அகத்தருங்கலம் . ( தி .4. ப .11. பா .2)

பாடல் எண் : 6
சலமிலன் சங்கரன் சார்ந்த வர்க்கலால்
நலமில னாடொறு நல்கு வானலன்
குலமில ராகிலுங் குலத்துக் கேற்பதோர்
நலமிகக் கொடுப்பது நமச்சி வாயவே.

பொழிப்புரை :
மனக்கோட்டம் இல்லாது எல்லார்க்கும் நன்மையைச் செய்யும் சிவபெருமான் , தன்னையே பற்றுக்கோடாகச் சார்ந்த அடியவர்களைத் தவிர மற்றவர்களுக்கு உயர்நலன் செய்யான் . அவர்களுக்கு நாடோறும் விரும்பியதனை நல்காது வினைப்பயன்படி நுகருமாறு விடுப்பான் . உயர்ந்த குடும்பத்தில் அடியவர்கள் பிறந்தவர் அல்லராயினும் நற்குலத்துக்குரிய நன்மைகளை மிகவும் கொடுப்பது எம்பெருமானுடைய திருவைந்தெழுத்தேயாகும் .

குறிப்புரை :
சலம் - கோட்டம் . ` சலங்கெடுத்து நலங் கொடுக்கும் நம்பி ` ( தி .6 ப .20 பா .6) சலத்தாற்பொருள் செய்தே ( குறள் 660) என்புழித் ` தீயவினைகள் ` என்றும் சலம் பற்றிச் சால்பில செய்யார் ( குறள் 956) என்புழி வஞ்சனை என்றும் உரைத்தார் பரிமேலழகர் . முன்னதன் விளக்கத்தில் , முன் ஆக்கம்போல் தோன்றிப் பின் அழிவே பயத்தலால் அவை ( அத் தீயவினைகளில் ) சலம் எனப்பட்டன என்றும் உரைத்தார் . வெளியே காணப்படுவதற்கு வேறாக உள்ளே இருப்பது சலம் என்பர் வடமொழிப் புலவர் . சிவஞானபாடியத்தில் , ` சார்ந்தாரைக் காத்தல் தலைவர் கடன் ஆதல் ` என்னும் திருவெண்பா உரைக்கண் , தம்பால் அடைக்கலம் எனச் சார்ந்தாரைக் காப்பது உத்தமராயினார்க்குக் கடன்மையாகலான் , முதல்வன் தன்னைச் சார்ந்தவரையே பாதுகாப்போன் ஆகியும் அதுபற்றிக் கோட்டம் உடையன் அல்லனாய்த் தன்னைச் சார்ந்து தன்னடிப் பணியின் நிற்கவல்ல அடியார் தானேயாய் நிற்குமாறு நிறுவி , அவர்க்கு வரும் ஆகாமிய வினையைக் கெடுத்து , அது செய்யவல்லரல்லாத பிறர்க்கு வரும் ஆகாமிய வினையை அவர்க்குக் கொடுப்பன் என்றும் , ` சாராதாரை ஒழித்துச் சார்ந்தாரையே பாதுகாப்பது நடுவுநிலை அன்று என்பாரை நோக்கி அவ்வாறு கொள்ளினும் அஃது ஆண்டைக்குத் தலைமைக் குணம் ஆவது அன்றி இழுக்கு அன்மையான் அமையும் என்பார் , சார்ந்தாரைக் காத்தல் தலைவர் கடன் எனப் பழமொழி எடுத்துக் காட்டி , உண்மையான் நோக்கவல்லார்க்கு அது நடுவு நிலைமையே கோட்டம் அன்று என அறிவுறுத்துவார் , சார்ந்தடியார் தாம் தானாகச் செய்து பிறர் தங்கள் வினை தான் கொடுத்தல் என வேறுபடுத்துக் காட்டினார் . சார்ந்தடியார் தாம் தானாகச் செய்து பிறர் தங்கள் வினை தான் கொடுத்தல் உண்டு என்பதூஉம் , அது நடுவுநிலைமையே கோட்டம் அன்று என்பதூஉம் , ஏனைச்சமயத் தார்க்கும் உடன்பாடாகலின் , அஃது ஈண்டைக்கு உழமை ஆயிற்று ` என்றும் உரைத்தருளினமை உணர்க . ` சலமிலனாய் ` எனத்தொடங்கும் சிவஞானசித்தியையும் அதனுரையையும் ஈண்டு உணர்க . சங்கரன் - ` சுகத்தைப் பண்ணுகின்றவன் ` ( சிலப்பதிகாரம் . நாடுகாண்காதை :- 186. அடியார்க்கு நல்லாருரை ) சம் - சுகம் , இன்பம் . கரன் - செய்பவன் . சார்ந்தவர்க்கு அலால் நலம் இலன் - ஞானத்தால் தனை அடைந்தவர்க்கே அவர்தம் இருவினையும் நீக்கிப் பேரின்ப நலம் அருள்வோன் . சலம் என்பதன் விளக்கத்தில் ஈதும் அடங்கும் . ` தயாமூல தன்மம் என்னும் தத்துவத்தின்வழி நின்று தாழ்ந்தோர்க் கெல்லாம் கொடுக்கும் நலம் ` ( தி .6 ப .20 பா .6) சார்ந்தோர்க்கே உண்டு . நாள்தொறும் நல்குவான் நலன் :- ` இன்பமே எந்நாளும் துன்பம் இல்லை ` ` என்றும் இன்பம் பெருகும் இயல்பு .` ( தி .12 பெரிய . புரா .12). ` நெல்லு நீள்வயல் நீலக்குடி யரன்நல்லநாமம் நவிற்றியுய்ந்தேன் நன்றே ` என்புழியும் ஈண்டுப் பிரிப்பதுபோற் பிரித்துப் பொருள் கொள்ளல் வேண்டும் . குலம் இலர் ஆகிலும் :- ` ஆவுரித்துத் தின்று உழலும் புலையரேனும் ` என்றபடி குலத்துக்கு தொண்டர் குழாஅத்துக்கு ` குலங்கள் என்செய்வ குற்றங்கள் என்செய்வ ` ( தி .5. ப .77 பா .8) ` ஏகம்பம் மேவினாரைத் தலையினால் வணங்க வல்லார் தலைவர்க்குத் தலைவர் ` ` புனிதனைப் போற்றுவார் மனிதரிற் றலையான மனிதரே ` ` தொண்டர்க்குத் தொண்டராம் புண்ணியம் உண்டு கொலோ ` ` குலவராக குலம் இலரும் ஆக குணம் புகழுங்கால் உலகினல்லகதி பெறுவரேனும் ... ... அடிகள் பாதம் நினைவார்களே ` ( தி .2 ப .115 பா .6) ` பெருங் குலத்தவரொடு பிதற்றுதல் பெருமையே ` ( தி .7 ப .72 ப .11) என்ற குலமே சைவ குலம் ; சிவத் தொண்டக்குலம் . ` நலம் இலராக , நலமது உண்டாக , நாடவர் நாடறிகின்ற குலம் இலராக , குலமது உண்டாக ` அவற்றைப் பொருட்படுத்தாமல் அவரது தவத்தையே பொருட்படுத்தி அத் தவம் பணி குலச்சிறை குணமே அடியார் திறத்தில் அனைவர்க்கும் வேண்டும் . அதற்கு ஏற்பதோர் நலம் ` சங்கரன் ` என்னும் பெயர்க்கண் முதற்சொல்லின் பொருளாம் . சங்கரன் தரும் நலனெல்லாம் அவனது திருவைந்தெழுத்து நல்கும் . ` கொல்வாரேனும் ` ( தி .3 ப .49 பா .5) ` நரகம் ஏழ்புக நாடினர் ஆயினும் ` ( தி .3 ப .49 பா .7) என்று அருளிய ஆளுடையபிள்ளையார் திருப் பாடல்களையும் இங்குக் கருதுக .

பாடல் எண் : 7
வீடினா ருலகினில் விழுமிய தொண்டர்கள்
கூடினா ரந்நெறி கூடிச் சென்றலும்
ஓடினே னோடிச்சென் றுருவங் காண்டலும்
நாடினே னாடிற்று நமச்சி வாயவே.

பொழிப்புரை :
மேம்பட்ட தொண்டர்கள் உலகப்பற்றுக்களை நீக்கிவிட்டனர் . அவர்கள் மேம்பட்ட வீட்டு நெறியையே அடைந்தனர் . அடியவர்கள் கூட அடியேனும் ஓடிச் சென்று எம்பெருமான் திருவுருவத்தை அகக்கண்ணால் கண்டேன் . அங்ஙனம் கண்டவுடன் திருவைந்தெழுத்தை நாடினேன் . நாடிய என்னை அத்திருவைந்தெழுத்தும் நாடியது .

குறிப்புரை :
வீடினார் உலகினில் - உலகப்பற்றினை விடுதலுற்றார் . உலகு - கட்டு . வீடினார் - விடுதலைச் செய்தார் . உலகினில் விடுதலே வீடுபெறும் நெறி . விட்டவர் விழுமியோர் . விட்டது உலகினை . பெற்றது பேரின்பத்தை . விள்ளற்பாலதனை விண்டு அதனால் வருந்துன்பத்தினீங்குதல் வீடு . கொள்ளற்பாலதனைக் கொண்டு அதனால் வரும் இன்பத்தைப் பெறுதல் பேறு . ( சிவஞானபாடியம் . சூ . 9) அது பெற உலகப் பற்றை விட்டுச் சென்ற நெறியே ` அந்நெறி ` எனச் சுட்டப்பட்டது . சிவநெறி சருவலோக பிரசித்தமாதலின் அதனை ` அந்நெறி ` எனல் வழக்கம் ( பதி . பா .9.) ` முழுமுதலை அந்நெறியை அமரர் தொழும் நாயகனை `. அதைக் கூடினார் விழுமிய தொண்டர்கள் . கூடிச் சென்றவுடனே , யானும் ஓடினேன் . ஓடிச்சென்று உருவம் கண்டேன் . கண்டவுடன் நாடினேன் நமச்சிவாய மந்திரத்தை . நாடிய என்னை அதுவும் நாடிற்று . உருவம் காண்டல் :- திருவைந்தெழுத்துள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பொருளைக் குறித்தலின் , அதனதன் உருவம் தெரிந்து கணித்தல் வேண்டும் . ` உருவாய்த் தெரிந்துன்றன் நாமம் பயின்றேன் ` ( தி .4 ப .94 பா .6) பயின்ற நாமம் ` சிவாயநம என்று நீறணிந்தேன் ` என்பதிற் காண்க . நாடிற்று :- சிவகதி தரக் கருதிற்று . ( தி .4 ப .11 பா .7) முன்னெறி ( சிவன் ) அம்முக்கண்ணன்றன்நெறி , அந்நெறியே சரணாதல் திண்ணம் . அடைந்தவர் எல்லார்க்கும் நன்னெறி என்று பின் உள்ளதும் ( ப .11. பா . 9) உணர்க . ` வீடினார் உலகினில் ` என்றதற்கு உலகில் இறந்தார் என்றுரைத்து , ` செத்தாரே கெட்டார் கரணங்கள் ` ( திருக்களிற்றுப்படியார் . 47) என்னுங் கருத்துணர்த்தியதாகக் கொள்ளலும் பொருந்தும் .

பாடல் எண் : 8
இல்லக விளக்கது விருள்கெ டுப்பது
சொல்லக விளக்கது சோதி யுள்ளது
பல்லக விளக்கது பலருங் காண்பது
நல்லக விளக்கது நமச்சி வாயவே.

பொழிப்புரை :
வீட்டில் உள்ள விளக்கு ஆங்குள்ள இருளைப் போக்குவதாம் . சொல்லின் அகத்து நின்று விளக்குவதாய் , ஒளியுடைய தாய் , பல இடங்களையும் விளக்குவதாய்ப் பல சமயத்தாரும் தம்மை அறியாமலே காண நிற்பதாய் ஞானம் நிறைந்த உள்ளத்திற்கு விளக்குப் போல ஒளியை நல்குவது திருவைந்தெழுத்து மந்திரமே .

குறிப்புரை :
இல் - வீடு . உயிர்க்குத் துச்சில் உடல் ஆதலின் ` இல் ` என்றார் . அக விளக்கு - உள்ளே விளங்கி விளக்கும் விளக்கு . அகமாகிய இல்லின் விளக்குமாம் . புறத்திருளைப் போக்கும் விளக்கேபோல் அகத்திருளை அழிப்பது . சொல்லின் அகத்தும் நின்று விளக்குவது . சோதி உள்ளது . ஏனைய சோதிகளுக்கு அச்சோதி முன் இல்லாது பின் வந்ததாம் . திருவைந்தெழுத்தின் சோதி முக்காலத்தும் உள்ளது . உயிர்கள் எண்ணில்லாதன . அவற்றின் அகமெல்லாம் விளக்கும் ஒளியாதலின் ` பல்லக விளக்கு ` ஆயிற்று . பலரும் - எல்லாச் சமயத்தாரும் . காண்பது - தம்மையறியாமலே காண நிற்பது . அழியாதது . யகாரம் , நகாரம் , மகாரம் மூன்றில் மற்றெல்லாச் சமயங்களும் அடங்கி விடுகின்றன . வகாரம் சிகாரம் இரண்டும் சைவத்திற்கே உரிய தனிச் சிறப்புடையன . நல்லக விளக்கு :- ஞானரூபத்தினுள்ளே விளங்கும் விளக்கு . ஞானம் நிறைந்த அகமே நல்லகம் . ` ஆன்மாப் பாசம் ஒருவி ஞானக் கண்ணினிற் பதியைச்சிந்தை நாடுக ` என விதித்த விதியின்படியே ஓதும் திறத்திற்குரியது முத்தி பஞ்சாக்கரம் . அஞ்செழுத்து ஓதும் முறையால் ஒரு குறியின் வைத்து அன்றி முதல்வனைக் காண்டல் செல்லாது .` ( சிவஞானபோதம் . சூ .9. அதி .3. பேருரை பார்க்க ). சுட்டறிவு இறந்து ஞானத்தான் ஞேயத்தைக் கண்டு எங்கும் தானாக நிட்டை கூடிய வழியும் , தொன்றுதொட்டுவரும் ஏகதேசப் பழக்கம் பற்றிப் புறத்தே விடயத்திற் சென்று பற்றுவதாகிய தன் அறிவை அங்ஙனம் செல்லாது மடக்கி , அகத்தே ஒரு குறியின் கண் நிறுத்தி , நிட்டைகூடிநிற்கும் முறைமையை அஞ்செழுத்து ஓதும் முறைமையில் வைத்துக் கண்டு சிந்திக்கச் சிந்திக்கச் சிவதரிசனத்தை விளக்குவதால் ` விளக்கு ` எனப்பட்டது . வாதனைவயத்தால் , புறத்திற் சென்று பற்றும் ஏகதேச அறிவைப் பற்றறத் துடைத்துப் பூரண நிலையிற் கொண்டு செல்வதால் , அது வாசனையை நீக்குவதற்குரிய சிறந்த சாதனமாம் . ( சிவஞானபோதம் சூ . 9. அதி . 3. பேருரை ). உணர்விற்கு விடயமாகக் காணப்படும் பசுபாசங்களோடு ஒப்ப வேறு காணப்படாத பதிப்பொருளாகிய முதல்வனைத் தன் அகத்தின்கண் அஞ்செழுத்து ஓதும் முறையால் காணும் ஆயின் , கோலை நட்டுக் கயிற்றினாற் சுற்றிக் கடையவே விறகினின்றும் தோன்றும் தீயைப்போல அம் முதல்வன் அங்குத் தோன்றி , அறிவிற்கு அறிவாய் விளங்கிநிற்கும் ஆதலின் , ` நல்லக விளக்கு ` எனப்பட்டது .

பாடல் எண் : 9
முன்னெறி யாகிய முதல்வன் முக்கணன்
தன்னெறி யேசர ணாத றிண்ணமே
அந்நெறி யேசென்றங் கடைந்த வர்க்கெலாம்
நன்னெறி யாவது நமச்சி வாயவே.

பொழிப்புரை :
முந்துறமுன்னம் வீடுபேற்றிற்கு வழிகாட்டிய முதல்வன் முக்கட்பிரானாவான் . அவன் அருளிய வழியே உறுதியாகப் பற்றுக் கோடாவது . அந்த வழியிலே சென்று அப்பெருமானுடைய திருவடிகளை அடைபவருக்கு எல்லாம் , சிறந்த வழியாக உதவுவது திருவைந்தெழுத்து மந்திரமே .

குறிப்புரை :
முன்னெறியாகிய முதல்வன் என்றும் முன்னெறியாகிய முக்கண்ணன்நெறி என்றும் இயைக்கலாம் . முதல்வனை ` முன்னிலை ` ` முன்னெறி ` என்றும் முன்னோர் குறித்தனர் . ` நெறியே நின்மலனே ` ( தி .7 ப .24 பா .9) என்று அழைக்கப்பெறும் முதல்வனை ` முன்னெறி ` என்றலில் வியப்பென்னை ? முக்கணன்றன் நெறியே சரணாம் . அது சரணாதல் திண்ணம் . உயிர்கட்கு வீடுபேறு உண்டாக வேண்டின் , முன்னெறி யாகிய முதல்வன்றன் நெறியே சரணாதல் திண்ணம் . அந்நெறியே சென்று அங்கு அடைந்தவர் எல்லார்க்கும் நமச்சிவாயவே நன்னெறியாவது . ` நன்மையெனப்படுவன எல்லாவற்றுள்ளும் சிறந்த நன்மை எனப்படுவது வீடுபேறு என்ப . அதனைத் தலைப்படுதற்கு ஏதுவாய்ச் சிறந்த நெறியாகலின் , ஞானம் ` நன்னெறி ` எனப்பட்டது . ( மாபாடியம் . சூ .8 ) ஞானம் வேறு நமச்சிவாயம் வேறு ஆயினும் , ஞானம் விளங்கி ஞேயம் காட்சிப்பட்ட இடத்தும் பயிற்சி வயத்தான் முன்னர்த் தான் நோக்கிய பாசத்தை நோக்கும் நோக்கமாகிய வாசனையை நீக்குதற்குரிய சாதகம் ஆகிய திருவைந்தெழுத்தும் ஞானத்திற்கு ஒப்பாதலின் ` நன்னெறி ` யாயிற்று ( மாபாடியம் . சூ .9 ). ` காதலாகிக் கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஓதுவார்தமை நன்னெறிக்கு உய்ப்பது ` ஆதலின் , அதுவே ` நன்னெறி ` யாவது என்றாரெனலுமாம் .

பாடல் எண் : 10
மாப்பிணை தழுவிய மாதொர் பாகத்தன்
பூப்பிணை திருந்தடி பொருந்தக் கைதொழ
நாப்பிணை தழுவிய நமச்சி வாயப்பத்
தேத்தவல் லார்தமக் கிடுக்க ணில்லையே.

பொழிப்புரை :
மான்குட்டியைக் கையிலேந்திய , பார்வதி பாகனுடைய பூமாலைகள் சார்த்தப்பெற்ற திருவடிகளை உள்ளம் பொருந்தக் கைதொழுவதற்கு நாவை இணைந்து தழுவிய திருவைந்தெழுத்தைப் பற்றிய இப்பத்துப்பாடல்களை வழிபட வல்ல அடியவர்களுக்கு எத்தகைய துயரங்களும் ஏற்படமாட்டா .

குறிப்புரை :
மாதியலும் பாதி - முதல்வனுடைய இடப்பாகம் , அப்பாகத்துக் கையில் உள்ளது மான்பிணை . மாதொரு பாகமே மானேந்திய பாகம் ஆதலின் , ` தழுவிய ` என்னும் எச்சம் ` மாதொர் பாகத்தான் ` என்ற பெயர் கொண்டது . ` மான்பிணை தழுவிய மாது ` எனக் கருதி உவமம் ஆக்கலும் கூடும் . பூப்பிணை - மலர்மாலை . நாப்பிணை தழுவிய நமச்சிவாயப்பத்து - நாவைப் பிணைந்து தழுவிய நமச்சிவாயப் பதிகம் . பத்தும் ஏத்த வல்லார்க்கு இடுக்கண் இல்லை . மேல் ( தி .4 ப .11 பா .10) முன்னீரடியும் , பின்னீரடியும் வெவ்வேறெதுகை யானவாறு , இதன் ஈற்றடி வேற்றெதுகைத்தாயினும் , இரண்டனுள்ளும் இனவெதுகை அமைந்திருத்தல் காண்க . ( தி .4 ப .8 பா .8 இல் உள்ள எதுகையை உணர்க ). இடுக்கண் - ( இடுங்கு கண் ) துன்புற்ற போது கண் இடுங்குதல் துன்பக் குறி . ` இடுங்கு கண் ` என்பதன் மரூஉவே இடுக்கண் .

                             முற்றும்

இப்பாடல்களும் அதன் விளக்கமும் இடம்பெற்றுள்ள இணைப்பு :

1 comment:

  1. நன்றி ஐயா!!!!!!!!
    இது மிகவும் உதவிகரமாக இருந்து.

    ReplyDelete