Saturday, March 16, 2019

குரு நானக் கல்லூரி இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கான பாடக்குறிப்புகள்


இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கான (நான்காம் பருவம்) பாடக்குறிப்புகளை பின்வரும் இணைப்பினைச் சொடுக்கி பதிவிறக்கம் செய்யவும்

குரு நானக் கல்லூரி (தன்னாட்சி) இரண்டாம் ஆண்டு பாடக்குறிப்புகள்


முல்லைப்பாட்டு இணைப்பு பதிவிறக்கம் செய்ய கீழ் உள்ள இணைப்பைச் சொடுக்கவும்.

முல்லைப்பாட்டு இணைப்பு